Strategische positionering bepaalt winst of verlies !

december 12th, 2012

Het politieke landschap verandert snel voor vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialistische bedrijven (MSB’s). De druk op vrijgevestigd medisch specialisten om in loondienst te gaan neemt toe. Het is en blijf schaken om de eigen positie overeind te houden.

Visiedocument Medisch specialist 2025 spreekt over de unieke patiënt, de veranderende relatie patiënt- medisch specialist, digitale technologie, de ontwikkeling naar netwerkgeneeskunde, betrokkenheid bij preventie en innovaties. Landelijk belangrijke thema’s. Dit vormt echter lokaal geen pasklaar antwoord voor de eigen strategische positionering van vakgroep, MSB en VMS in het ziekenhuis. Een eigen strategische aanpak en keuzen zijn nodig. Andere ziekenhuizen of focusklinieken zitten niet stil. Strategische positionering bepaalt winst of verlies!

Thissen & Partners is gespecialiseerd in strategische positionering en belangenbehartiging en helpt opdrachtgevers hun strategische doelen te realiseren.

Actief koers bepalen noodzaak!

december 11th, 2012

De curatieve zorg wordt steeds meer een markt. Aanbieders van zorg moeten kwalitatief goede zorg leveren tegen een goede prijs. Anders kopen zorgverzekeraars de zorg elders in. Wanneer zorg binnen de dure omgeving van het ziekenhuis wordt verleend terwijl dit ook buiten het ziekenhuis kan, dan zal deze zorg al snel (te) duur zijn. Onderzoek…….

Onderzoek geeft aan dat voor zes specialismen (oogheelkunde, orthopedie, KNO, dermatologie, reumatologie en plastische chirurgie) een markt bestaat buiten het ziekenhuis. Dat geldt ook voor een deel van de chirurgie. Bij elkaar zo’n 14 procent van de omzet van DBC zorgproducten. Een bedreiging dus voor de inkomsten van ziekenhuizen want deze zorg kan zich extramuraal verplaatsen. Een groot ingenieursbureau schat dat daarnaast 40 procent van de ziekenhuizen te ruim gehuisvest is en dus te veel geld uitgeeft aan vastgoed. Dit soort ontwikkelingen en cijfers maakt duidelijk dat inkomsten van ziekenhuizen dalen en verder zullen dalen. Dat geeft (via het integrale tarief) neerwaartse druk op het inkomen van vrijgevestigd medisch specialisten. Vakgroepen, MSB en VMS moeten hier rekening mee houden en strategisch hun koers bepalen. Actief koersbepalen is noodzaak!

Thissen & Partners helpt vakgroepen, MSB besturen en VMS besturen om deze bedreigingen tijdig het hoofd te bieden. Wij adviseren medisch specialisten en hun besturen hoe dit aan te pakken. Wij werken vaak in de rol van (vaste) adviseur, ‘klankbord’ of ‘trusted  advisor’.

Business Intelligence = Invloed

december 10th, 2012

In de zorg heeft niemand ‘de macht’. Het is een spel van positionering en beïnvloeding. Voor uitoefenen van bestuurlijke invloed zijn naast politieke, juridische en strategische kennis tevens relevante gegevens essentieel. Het proces van gegevens omzetten in relevante informatie, dat vervolgens leidt tot kennis en aanzet tot adequate actie heet: business intelligence. Business intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van gegevens teneinde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen.

Voor medisch specialisten is het naast een drukke praktijk ondoenlijk om genoeg gegevens te verzamelen van vele ‘spelers’ (VWS, verzekeraars, NMa, ACM, FMS, NVZ, NPCP, ZKN, NFU, Tweede Kamer, Kabinet….etc.) en dit vervolgens om te zetten in ‘business Intelligence’. Zonder business intelligence is adequate actie moeilijk en vaak te laat. Pro actief beleid vereist voldoende business intelligence. Vaak ontbreekt dit.

Thissen & Partners levert business intelligence op maat. Gegevens worden omgezet in adequate informatie voor medisch specialist, vakgroep, besturen van MSB of VMS. Wij leveren kennis voor opdrachtgever en de mogelijkheid voor tijdig en pro actief beleid en invloed.

‘If you’re not at the table, you’re on the menu’

februari 13th, 2012

Medisch specialisten en hun besturen moeten bij belangrijke zaken over de vakuitoefening, afspraken met verzekeraars, organisatie van de zorg, fusie of samenwerking, bestuursstructuur, inkomen en rechtspositie aan de bestuurstafel zitten. Want daar worden de beslissingen genomen. Bestuurlijk geldt: If jou’re not at the table, you’re on the menu’

Het zitten aan de bestuurstafel is een belangrijk eerste stap voor succes. Om echter op langere termijn als MSB, VMS of vakgroep effectief en succesvol te zijn is een plan en strategische aanpak essentieel. Wij zien dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen het noodzakelijk maken het eigen beleid of eigen plannen regelmatig te herzien of ‘aan te scherpen’. Inhoudelijk en qua aanpak (strategie). Dit ‘aanscherpen’ gebeurt te weinig. Bestaande plannen worden te weinig opnieuw getoetst. Er wordt te veel uitgegaan van de huidige situatie en te weinig van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Er is soms gebrek aan overzicht en inzicht. Bestuurlijke drukte en gebrek aan tijd en rust, zorgen ervoor dat de nadruk en focus liggen op uitvoering van dagelijkse zaken.

Thissen & Partners helpt medisch specialisten en hun besturen plannen en doelen nog ‘scherper’ te krijgen, zo nodig bij te stellen aan de hand van de actualiteit en dezen vervolgens te realiseren.

 

 

realisatie WarmStal D!sign