Kennisbank

Thissen & Partners beschikt over een kennisbank met informatie van de afgelopen 20 jaar. Het zou te ver voeren om alle informatie op deze site te zetten. Wij perken ons derhalve tot informatie over een paar actuele onderwerpen. Hiernaast verwijzen wij naar interessante, relevante of inspirende zaken.

Inspirerende video’s

Akkoorden en Convenanten

Convenant OMS-VWS-NVZ 15 december 2010

Hoofdlijnen Akkoord VWS-ZN-NVZ-NFU-ZKN tekenversie versie 4 juli    2011 def

Aanmerkelijke markt macht (AMM)

(AMM) AanmerkelijkeMarktmacht Consultatie document

(AMM).Beleidsregel NZa pdf

(AMM)_toelichting.op beleidsregel

AMS (salaris tabellen)

AMS publieke versie 27oktober2002 op NVZsite[1]

AMS salaristabellen AMS 2011-2013[1]

Beheersingsmodel

Beheersingsmodel Med specialisten

Beheersingsmodel Uitvoeringstoets Macro Beheersingsinstrument 11 okt 2011 MBI blg-137562[1]

Beheersingsmodel en collectief van specialisten

Het Witte Boek deel IV 16 juni 2011

Belangrijke brieven minister van VWS

Brief minister Schippers d.d. 14 mrt 2011 uitbreiding B-segment ‘Zorg die loont’

Brief minister Schippers d.d. 26 januari 2011zorg die werkt de beleidsdoelstellingen van de minister van volksgezondheid welzijn en sport[1]

Brief VWS over honorariumbudget ivm prijzen DOT zorgproducten 2012 dd 20 mei 2011

DOT Tweede aanwijzing VWS honoraria medisch specialisten

DOT Eerste aanwijzing VWS honoraria medisch specialisten

NZa brief aan VWS dd 30 juni 2011definitief-besluit-DOT

VWS kamerbrief dd 12 juni 2012  over het rapport de zorg hoeveel extra is het ons waard[1]

VWS Rapport naar beter betaalbare zorg dd 16 juni 2012def[1]

Concentratie van zorg

Concentratie en spreiding STZ debat def[1]

Concentratie van zorg in UMC’s Verslag van Rondetafel gesprek kst-32864-1[1]

Concentratie van zorg vragen en antwoorden kst-32864-2[1]

Concentratie van zorg. Presentatie BCG voor distributie[1]

Concentratie van zorg. presentatie Spaarne-KG[1]

Centrale kwaliteitsrefgistratie

Concentratie van zorg  Presentatie BCG voor distributie[1]

Contractering medisch specialistische zorg 2012

Contractering Brief VWS Evaluatie contractering medisch specialistische zorg 2012

Contracteren zorg akd brancherapport zorg

DOT

DOT Beleidsregel ivm nieuwe tarieven per 1 jan 2012 BR-CU-2035

DOT Consultatiedocument honorarium medisch specialisten DOT 2012

DOT Impactanalyses vrijgevestigde medisch specialisten

DOT Impactanalyses medisch specialisten in dienstverband

DOT Impactanalyses medisch specialisten in academische centra

DOT Onderzoek Honorariumtarieven tbv pakket 2012

DOT toelichting berekening specialisme overstijgende producten

DOT Definitieve rapportage Impactanalyse DOT honorarium-tarieven

DOT Definitieve toelichting bij de honorariumberekening COT 2012

DOT Leeswijzer bij documenten honorariumtarieven DOT2012

DOT presentatie consultatiebijeenkomst 11082011 DOT honorariumtarieven

DOT Rapport van bevindingen impactanalyse honoraria DOT 31082011

DOT tarieven 2013 memo KBG 1

Dienstverband/gevolgen invoering DOT

Dienstverband en DOT 2012 vdeflr.1.1

Euro Health Consumer Index 2012

Euro Health Consumer Index 2012 Report-EHCI-2012

FTE en DOT

DOT en definitieve verdeling FTE

Geldstromen in curatieve zorg

geldstromen kaarten curatieve zorg

Honorariumbudget Medisch Specialisten

Beheersingsmodel Med specialisten

Beheersingsmodel Uitvoeringstoets Macro Beheersingsinstrument 11 okt 2011 MBI blg-137562[1]

Inkomen Medisch Specialist

PWC-rapport

Kamerbrief over instelling commissie Meurs

Commissie Meurs gezond belonen beleidsopties voor de inkomens van medisch specialisten

SEO Honorering medisch specialisten okt 2012

Inkoop van zorg

Contracteren zorg akd brancherapport zorg

Contractering Brief VWS-Evaluatie contractering medisch specialistische zorg 2012

Kostenbeheersing in de zorg

Commissie Baarsma Rapport d.d. 5 juni 2012 advies-commissie-macrobeheersinstrument[1]

Commissie Baarsma kamerbrief-over-commissie-macrobeheersinstrument[1]

Macro beheersingsmodel uitvoeringstoets-macrobeheersinstrument 11 okt 2011

NZa Marktscan Medisch specialistische zorg 2008-2012

Kortingen honorarium medisch specialisten

512 milj korting Voorhang aanwijzing VWS

brief en Memo van VWS van 7 mei 2010 onderbouwing overschrijding specialisten

brief hoogte korting honoraria 2010

brief van VWS onderbouwing overschrijding specialisten

Marktwerking in de zorg

Marcel Canoy, Marktwerking 1

Model Toelatingsovereenkomst (MTO)

MTO Onderhandelingsresultaat versie 20 september 2011[1]

MTO Onderhandelingsresultaat toelichting versie 20 september 2011[1]

Medisch specialistische zorg 2020

RVZ rapport medisch specialistische zorg in 20 20 dichtbij en ver-weg 2011[1]

RVZ kamerbrief met reactie op rvz advies medisch specialistische-zorg in 20 20[1]

Medisch specialist 2015

OMS Medisch Specialist 2015 Visiedocument

OMS Discussienota Positionering 2015 def

Prestatiebekostiging

Schadelast Medisch specialistische zorg

vektis onderzoeksrapport schadelast medisch specialisten juni 2009[1]

Samenwerking en medediging

Samenwerking en Mededinging RVZ 2012 pdf

Stand van zorgmarkten

Stand van de zorgmarkten 2011

NZa Stand van de zorgmarkten 2012

Tarieven medisch specialisten

Tariefbeschikking 2011 (Beoordelingsdocument DBC-pakker 2011)

Tarieven medisch specialisten 2011

NZa CI-11-21c Definief besluit DOT

NZa CI-11-29c. vaststelling honorariumtarieven 2012 pdf

NZa brief vastelling correctierelaese DOT 2012 CI-11-43c

NZa brief inzake evaluatie d.d. 19 september 2012

NZa Beleidsregel DOT (BR-CU-2035)

Taakherschikking

Taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking 01-11-2012

Uitvalfactor in DOT

DOT Toelichting uitval 20110829

Vrije artsenkeuze

ZKN Onderzoek naar vrije artsenkeuze 2012 def1

Volume en kwaliteit van zorg

Rapport BCG over centrale kwaliteitsregistraties zorg voor waarde bcg

Winstuitkering in ziekenhuizen

SEO Eindrapport winst in de eigendomsstructuur van ziekenhuizen[1]

Zorgbrede Governance Code 2010

Zorgbrede Governancecode 2010 BoZ

 

realisatie WarmStal D!sign