Diensten

Thissen & Partners levert diensten voor of gericht op medisch specialisten. Per doelgroep ziet u een aantal van onze diensten en onderwerpen waarin wij expertise hebben opgebouwd. Aarzelt u niet met ons contact op te nemen wanneer uw kwestie niet specifiek staat genoemd. Niet alle onderwerpen staan vermeld. In de meeste gevallen zullen wij ook met uw kwestie ervaring hebben. Zo niet, dan hoort u dat van ons. Zie hieronder de doelgroepen op een rij. Daaronder onze diensten per doelgroep.

 • Individuele medisch specialisten
 • Maatschappen en besturen van (regio)maatschappen
 • (Kern)staf of medische staf
 • Bestuur coöperatieve vereniging medische staf
 • Bestuur van wetenschappelijke verenigingen
 • Beroepsbelangen Commissies van wetenschappelijke verenigingen (BBC
 • Private investeerders in zorg
 • Coaching medisch specialisten en maatschappen

Juridisch advies en ondersteuning per doelgroep

Individuele medisch specialisten

 • maatschapcontract
 • (model)toelatingsovereenkomst (MTO)
 • kwesties rond ruimte, outillage en personeel
 • concentratie van zorg en verlies van baan
 • coaching bij persoonlijke kwesties
 • afspraken met ziekenhuis in het kader van variabel deel inkomen
 • kwesties betreffende de maatschap of (dreigende) conflicten
 • Onderhandelingen/besprekingen met ziekenhuis, maatschap, privé
 • Schrijven van juridische brieven of stukken
 • uitbreiding van de maatschap, PA
 • problematiek oudere collega
 • arbeidsinbreng, winstverdeling en deelgerechtigdheid in de maatschap
 • (dreigende) conflicten met de eigen maatschap, manager RVE, medische staf, stafbestuur of Raad van Bestuur
 • minder effectief functioneren/IFMS
 • kwesties met de IGZ
 • fouten, ongevallen of near accidents
 • Maatschap en besturen van maatschappen
 • moeilijke kwesties in de maatschap of met de staf of Raad van Bestuur of andere maatschap/vakgroep
 • maatschapcontract en uitleg hiervan
 • samenwerkingsplannen
 • onderhandelingen over honorariumbudget, honorariumplafond, jaarlijkse productie afspraken
 • samenwerking of fusie met andere maatschappen (regio maatschap)
 • Mededinging/NMa

Medische staf of kern staf(bestuur)

 • Professionaliseren bestuur
 • beleidskwesties, nieuwe bestuursstructuur ziekenhuis, kwesties met de Raad van Bestuur
 • medisch specialist 2015 en invloed medisch specialisten op bestuur
 • Trusted advisor en klankbord stafbestuur/voorzitter medische staf
 • Samenwerking/fusie met andere ziekenhuizen
 • kwesties tussen de medische staf en individuele stafleden of maatschappen/vakgroepen
 • kwesties tussen de medische staf en de Raad van Bestuur/ondernemingsraad
 • disfunctioneren staflid of maatschap/vakgroep
 • statuten vereniging medische staf en model toelatingsovereenkomst (MTO), document medische staf

Bestuur coöperatieve vereniging medische staf

 • gesprekken met Raad van Bestuur en verzekeraars over jaarlijkse productie, prijzen en budgetplafond
 • vastleggen van afspraken met ziekenhuis en verzekeraars
 • Strategisch en onderhandelingsadvies

(Bestuur) wetenschappelijke vereniging

 • Strategische positionering WV
 • Opstellen quick scan sterkte/zwakte vereniging plus verbeter punten
 • strategische positionering en belangenbehartiging van het eigen specialisme
 • Hoe om te gaan met zorginkoop verzekeraars
 • Trusted advisor voorzitter WV
 • CE-keurmerk en implantaten
 • Hoe om te gaan met Physician assistants in vereniging
 • Opstellen reglement kwaliteitsvisitatie
 • Concentratie van zorg (en gevolgen)
 • Imago verbetering WV
 • praktijkvariatie

Beroepsbelangen commissie wetenschappelijke vereniging (BBC)

 • DOT tarieven 2012 en 2013
 • beleidsvoorbereiding en uitvoering BBC zaken; besprekingen met DBC-O en NZa; belangenbehartiging en strategische positionering richting landelijke organisaties
 • DOT tarieven
 • uitvalfactor DOT
 • concentratie van zorg
 • mededinging en NMa
 • Hoofdlijnen akkoord en belangen WV

Coaching van Medisch specialisten

 • individuele coaching
 • Coaching maatschap
 • Coaching stafbestuur

 Private investeerders in de zorg

 • Voorlichting en informatie over actuele ontwikkelingen
 • Advies over waar kansen liggen
 • Leggen van contacten met maatschappen

 

realisatie WarmStal D!sign