Algemene voorwaarden Thissen & Partners

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze opdrachten en alle daarmee verband houdende handelingen van voorbereidende of uitvoerende aard, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Al onze offertes of voorstellen zijn vrijblijvend en dienen schriftelijk te woorden aanvaard. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door ons is aanvaard.
  3. Bij het uitvoeren van de opdracht zullen wij rekening houden met het vertrouwelijke karakter ervan.
  4. Op ons rusten geen resultaat- doch uitsluitend inspanningsverplichtingen. Wij zullen ons bij de uitvoering van de opdracht steeds naar vermogen inzetten.
  5. Het auteursrecht van de door ons opgestelde schriftelijke rapporten en notities komen aan Thissen & Partners toe. De opdrachtgever mag door ons opgestelde rapporten uitsluitend voor intern gebruik vermenigvuldigen. Openbaarmaking van door ons opgestelde rapporten is zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan.
  6. Behoudens in geval van grove schuld of opzet is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die direct het gevolg is van verwijtbaar tekortschieten onzerzijds bij de uitvoering van de opdracht, en is deze verder beperkt tot het bedrag van de netto-factuurwaarde.Thissen & Partners zal nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde hulppersonen kunnen zich op gelijke voet beroepen op voorgaande bepalingen.
  7. Honorering van onze diensten geschiedt op basis van de op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden geldende tarieven te vermeerderen met de verschuldigde BTW.
  1. De opdrachtgever dient facturen binnen drie weken na factuurdatum te voldoen. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim en is hij over het niet betaalde bedrag rente verschuldigd van 1% per maand. De opdrachtgever dient eventuele kosten van (buiten)gerechtelijke incasso integraal aan ons te voldoen.
  2. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.

 

 

  2013

realisatie WarmStal D!sign