Medische (kern)staf & Stafbestuur

Medische professionals hebben de neiging om alles zelf te willen doen. In hun werk en ook bestuurlijk. Deze drang om zaken zelf te doen komt voort uit het feit dat medische professionals gewend zijn om zelfstandig te werken vanuit de opgebouwde eigen deskundigheid (specialisme). Deze zelfstandige werkwijze in combinatie met deskundigheid ‘zit er diep in’. Onze ervaring is dat de deskundigheid met name groot is op het eigen vakgebied, maar minder op gebied van juridisch, bestuurlijk, politiek en strategisch gebied. Juist zaken die bij bestuurlijk werk een grote rol spelen. Veel besturen van medisch specialisten zijn op deze laatste terreinen ‘amateurs’ in de goede zin van het woord. Niet verwonderlijk want niemand kan overal specialist in zijn.

Als stafbestuur alles zelf doen is onverstandig:

In de praktijk zien wij dat veel medisch specialisten die tot het stafbestuur toetreden het besturen zwaar valt. De complexiteit van bestuurlijk werk neemt snel toe. De stelselwijziging zet steeds meer (financiële en strategische) druk op het ziekenhuis en de maatschappen. De stafbestuurders worden geconfronteerd met zaken waarin zij relatief weinig deskundigheid en ervaring hebben. Naast gebrek aan deskundigheid speelt vooral gebrek aan voldoende tijd een belangrijke rol. Stafbesturen werken samen met de Raad van Bestuur maar deze houdt zich fulltime met beleid bezig en beschikt over betere ondersteuning. Het stafbestuur moet bestuurlijk werk ‘erbij’ doen. 

Wij denken dat in de huidige tijd professionaliseren van ondersteuning van het stafbestuur en delegeren van voorbereidend en uitvoerend bestuurswerk noodzakelijk is. De huige wijze van werken voldoet niet meer. Wie de media goed volgt ziet een beeld van steeds zichtbaarder ruzies tussen medisch specialisten, gebrekkige samenwerking, geldkwesties en het onderschatten van problemen. Onze inschatting is dat er niet veel meer kwesties spelen dan vroeger het geval was. Wat veranderd is, lijkt meer te maken te hebben met de snelheid van informatievoorziening en uitwisseling (social media, twitter…etc) en een steeds lagere maatschappelijke en politieke tolerantie voor het niet aanpakken van kwesties of uitstellen van verbeteringen. Zaken die voorheen niet openbaar en zichtbaar waren zijn het nu wel! Media pikken het direct op wat al snel leidt tot een rel, immateriele schade (reputatieschade) en vervolgens materiele schade (omzetverlies, sluiting afdeling…etc). Het kost ziekenhuizen en medisch specialisten vaak jaren om deze schade weer te herstellen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Wat is de oplossingsrichting?

Naar onze mening is er maar één oplossingsrichting. Besturen moeten meer delegeren en zich op een veel hoger niveau professioneel laten ondersteunen dan nu gebruikelijk is. Ondersteuning op hoog professioneel niveau heeft als voordeel dat veel ‘ruis’ en ‘gedoe’ door professionals kan worden afgehandeld en dat stafbesturen zich meer moeten richten op de hoofdlijnen van beleid, te weten: kwaliteit, belangen, collectieve ambitie en strategisch beleid. Het stafbestuur moet met goede ondersteuning op een hoger professioneel niveau getild worden. Besturen blijven wel ‘het gezicht’ naar de staf en Raad van Bestuur en behouden volledig de beslissingsbevoegdheid en eindverantwoordelijkheid. Daar moet niks aan veranderen.  

Medisch Specialist 2015 verhoogt de bestuurlijke druk:

Met de komst in 2015 van de medisch specialist als medebestuurder of ‘partner in het ziekenhuis’ wordt de complexiteit en de druk op stafbesturen nog groter dan nu het geval is. Zaken rond verlies van declaratierecht, verdeling van het integrale tarief tussen ziekenhuis en specialisten, inkomen vrijgevestigde medisch specialisten, zeggenschap en nieuwe bestuursstructuur zullen in veel ziekenhuizen de emoties in de staf hoog doen oplopen. De meeste stafbesturen krijgen hun handen meer dan vol. Allemaal redenen om het niveau van ondersteuning niet op het oude niveau te laten. Alleen dan blijft besturen leuk en is dit vol te houden.  

Thissen & Partners kan stafbesturen helpen met:

  • Professionaliseren van de ondersteuning van het stafbestuur
  • Ondersteuning en advies over nieuwe positie medisch specialisten in het ziekenhuis in 2015 en daaruit voortvloeiende bestuursstructuur met invloed voor medisch specialisten
  • Ondersteuning en advies bij (dreigende) conflicten in of met maatschappen, de medische staf, stafbestuur en met de Raad van Bestuur
  • Fungeren als ‘klankbord’ van stafbestuur (o.a. bij gesprekken over focus, strategische samenwerking van maatschappen of van het ziekenhuis)
  • Ondersteuning en advies bij gesprekken met Raad van Bestuur en verzekeraars over het jaarlijks honorariumbudget. Onderhandelen, afspraken (juridisch)vastleggen + verzorgen dossieropbouw (belangrijk ivm honorariumplafond versus omzet).
  • Ondersteuning en advies over toelatingscontract (MTO) en besprekingen over variabel honorarium deel.

Zie uitgebreider voor onze diensten onder ‘diensten’ op de home page.

Bij vragen, behoefte aan advies of ondersteuning bel Mr. J.W. Thissen 053-4347287 of mail jw@thissenpartners.nl.

realisatie WarmStal D!sign