Diensten

Thissen & Partners werkt voor medisch specialisten. Per doelgroep welke hieronder wordt genoemd ziet u een aantal van onze diensten waarin wij ruime expertise hebben opgebouwd. Aarzelt u niet met ons contact op te nemen wanneer uw kwestie niet specifiek staat genoemd. Niet alle onderwerpen staan vermeld. In de meeste gevallen zullen wij ook met uw kwestie ervaring hebben. Zo niet, dan hoort u dat van ons. Zie hieronder de doelgroepen op een rij. Daaronder staan onze diensten per doelgroep.

Doelgroepen:

 • Individuele medisch specialisten
 • Maatschappen en besturen van maatschappen
 • Besturen van regio maatschappen
 • Stafbestuur en kernstaf
 • Bestuur coöperatieve vereniging medische staf
 • Bestuur van wetenschappelijke verenigingen
 • Beroepsbelangen Commissies van wetenschappelijke verenigingen (BBC’s)
 • Besturen van ZBC’s.
 • Private investeerders in zorg

Diensten voor Individuele medisch specialisten:

Advies en ondersteuning bij:

 • maatschapscontract
 • (model)Toelatingscontract (MTO)
 • kwesties rond ruimte, outillage en personeel
 • concentratie van zorg en verlies van baan
 • afspraken met ziekenhuis in het kader van variabel deel inkomen
 • kwesties betreffende de maatschap of (dreigende) conflicten
 • Onderhandelingen/besprekingen met ziekenhuis, maatschap of privé
 • Schrijven van (juridische)brieven of stukken
 • uitbreiding van de maatschap
 • problematiek oudere collega
 • arbeidsinbreng, winstverdeling en deelgerechtigdheid in de maatschap
 • (dreigende) conflicten met de eigen maatschap, manager RVE, medische staf, stafbestuur of Raad van Bestuur
 • minder effectief functioneren/IFMS
 • fouten, ongevallen of near accidents
 • Kwesties in maatschap en met bestuur van maatschap
 • Kwesties met de staf of Raad van Bestuur of andere maatschap/vakgroep
 • maatschapscontract en uitleg hiervan
 • onderhandelingen over honorariumbudget, honorariumplafond, jaarlijkse productie afspraken
 • samenwerking of fusie met andere maatschappen (regio maatschap)
 • Mededinging/NMa

Medische staf of kern staf(bestuur)

Advies en ondersteuning bij:

 • juridisch, strategisch of beleidsmatig zaken van stafbestuur
 • nieuwe bestuursstructuur ziekenhuis
 • kwesties met de Raad van Bestuur of maatschappen of individuele medisch specialisten
 • medisch specialist 2015
 • trusted advisor en klankbord stafbestuur/voorzitter medische staf
 • samenwerking/fusie met andere ziekenhuizen
 • kwesties tussen de medische staf en de Raad van Bestuur/ondernemingsraad
 • disfunctioneren staflid of maatschap/vakgroep
 • statuten vereniging medische staf en model toelatingsovereenkomst (MTO), document medische staf
 • afspraken over variabeldeel honoreringsbudget, budgetplafond
 • afspraken over honorariumbudget, overschrijding en uitbreiding
 • informatie en advies over landelijke ontwikkelingen en afspraken (Hoofdlijnen Akkoord of Convenant OMS-NVZ-VWS)

Bestuur coöperatieve vereniging medische staf

Advies en ondersteuning bij:

 • gesprekken of onderhandelingen met Raad van Bestuur, verzekeraars.
 • vastleggen van afspraken met ziekenhuis en verzekeraars
 • nieuwe bestuursstructuur medisch specialist 2015 (medisch specialist – aandeelhouder, bestuursstructuur, goodwill, positie medische staf/stafbestuur)

(Bestuur) wetenschappelijke vereniging

Advies en ondersteuning bij

 • juridisch of bestuurlijke kwesties
 • strategische positionering WV
 • opstellen quick scan sterkte/zwakte vereniging plus verbeter punten
 • strategische positionering en belangenbehartiging specialisme
 • opstellen reglement kwaliteitsvisitatie
 • concentratie van zorg (en gevolgen)
 • Imago verbetering WV
 • praktijkvariatie

Beroepsbelangen commissie wetenschappelijke vereniging (BBC)

Advies en ondersteuning bij:

 • DOT tarieven 2012 en 2013
 • evaluatie tarieven 2012
 • beleidsvoorbereiding en uitvoering BBC zaken; besprekingen met DBC-O en NZa; belangenbehartiging en strategische positionering richting landelijke organisaties
 • uitvalfactor DOT
 • concentratie van zorg
 • mededinging en NMa
 • Hoofdlijnen akkoord
 • Convenant VWS-OMS-NVZ

 Besturen ZBC’s

advies en ondersteuning bij:

 • juridisch en beleidsmatig kwesties
 • tarieven
 • relatie met ziekenhuis

 Private investeerders in de zorg

advies over:

 • actuele ontwikkelingen
 • leggen van contacten met maatschappen

 

realisatie WarmStal D!sign