Wetenschappelijke verenigingen

Positie Wetenschappelijke verenigingen in gevaar

Van oudsher hebben wetenschappelijke verenigingen (WV’en) het primaat op gebied van opleiding, kwaliteit en tarieven. Hoge representativiteit en parallelle belangen maakt dat WV’en hecht verankerde organisaties zijn binnen de eigen beroepsgroep. Deze positie is echter niet vanzelfsprekend meer. Het Kwaliteitsinstituut gaat richtlijnen opstellen en het aantal opleidingsplaatsen wordt bepaald door het ministerie van VWS op advies van het Capaciteitsorgaan. Tarieven worden vanaf 2015 niet meer landelijk bepaald, maar per zorginstelling. Kortom: de positie van de WV’en wordt anders. WV’en moeten de komende jaren ‘alle zeilen bijzetten’ en de kansen die er wel zijn benutten om niet hun bestaansrecht te verliezen. De WV’en zullen hun meerwaarde alleen kunnen behouden wanneer zij zowel vakinhoudelijk, op gebied van kwaliteitshandhaving en qua materiele belangenbehartiging nieuwe wegen inslaan die aansluiten op de behoeften van de leden, verzekeraars en de maatschappij. Thissen & partners helpt besturen en commissies van WV’en bij het ontwikkelen en effectueren van nieuwe mogelijkheden.

Het Propeller Model

Bij de beoordeling van de effectiviteit van een wetenschappelijke vereniging gebruiken wij het propellermodel.

In dit model gelden vier kritische succesfactoren die samen de propeller vormen:

  1.  Het strategisch positioneren;
  2.  Het organiseren van het collectief;
  3.  Het individueel profiteren (= aanbod aan leden);
  4.  Een goede infrastructuur.

Propellermodel naar Tack en Beusmans (2001)

De propellerbladen staan voor de drie ‘kerntaken’ van iedere beroepsvereniging. Deze drie kritische succesfactoren hangen nauw samen met elkaar. Als één van de drie wordt verwaarloosd, dan heeft dit gevolgen voor de andere twee kerntaken en komt een vereniging vaak in een neerwaartse spiraal. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het goed vervullen van een kerntaak bevordert tevens de andere taken en leidt zo tot een opwaartse spiraal. Er is sprake van drie samenhangende aandachtsgebieden die samen de ‘raison d’être’ vormen van een beroepsvereniging. Om deze activiteiten te laten plaatsvinden, is er een (ondersteunende) infrastructuur nodig. Dat wil zeggen een bestuur, bureau, beleidsondersteuning, commissies, communicatiekanalen en voorzieningen …etc. Kortom de verenigingsorganisatie als as van de propeller. De as draagt en drijft op zijn beurt de andere drie succesfactoren aan.

Thissen & Partners kan via een scan snel zien of en zo ja, waar een probleem zich binnen een vereniging zich voordoet. Wij geven praktisch advies en ondersteuning om dit op te lossen

Strategische positionering vaak verwaarloosd

De ervaring leert dat het belang van het propellerblad ‘strategisch positioneren’ door veel wetenschappelijke verenigingen niet goed wordt begrepen of wordt onderschat. Men denkt dat dit niet belangrijk is of dat de OMS dit wel doet. Niet realiserende dat het belang van de eigen vakgenoten niet (altijd) parallel loopt met het belang van de OMS. De OMS heeft net als elke organisatie ook eigen belangen en moet bovendien ook rekening houden met 28 andere specialismen en belangen. Het is dus hoe dan ook belangrijk om de eigen positionering en belangen scherp in de gaten te houden en daarvoor op te komen. (zie ook home page onder ‘BBC’). Dat begint met het formuleren van eigen beleidsdoelstellingen en een plan om dit te realiseren. Thissen & Partners is gespecialiseerd in het strategisch positioneren van WV’en.

Kennis is macht

Veel besturen van WV’en hebben niet voldoende tijd om alle actuele ontwikkelingen bij te houden en hun beleid hierop tijdig af te stemmen. Ook de bureau’s van WV’en zijn hierop niet altijd toegesneden. Door gebrek aan tijd wordt actuele beleidsinformatie van VWS, NZa, ZN, NVZ, CVZ, politiek….etc vaak gemist of komt te laat op de bestuursagenda. Thissen & Partners kan hierbij helpen met actuele en eenvoudig te begrijpen beleidsinformatie zodat uw vereniging proactief beleid kan voeren.

Advisering en ondersteuning Bestuur van WV

Thissen & Partners wordt door besturen van WV’en ingeschakeld voor o.a. de volgende zaken:

  • Bedenken en effectueren van nieuwe kansen op uiteenlopende terreinen
  • Juridisch advies
  • Ondersteuning BBC (DOT,concentratievraagstukken, traject van evaluatie van tarieven…etc)
  • Hulp bij strategische positionering WV en ‘zichtbaarder’ maken van WV.
  • Voorzien Bestuur van vroegtijdige informatie zodat proactief beleid mogelijk wordt.
  • Opstellen van beleidsadviezen.

Wij fungeren als adviseur voor besturen van verschillende grote en kleine WV’en. Kleinere WV’en schakelen ons ook in omdat zij onvoldoende middelen hebben om juridische /beleidsadviseurs vast in dienst te nemen, maar toch behoefte hebben aan ter zake kundige ondersteuning. Ons werk voor verschillende specialismen en contacten met de OMS maakt dat wij veel horen en zien. Opdrachtgevers profiteren daarvan. Uiteraard zijn wij discreet. Vertrouwelijkheid van zaken is van iedere opdrachtgever geborgd. Heeft u advies of ondersteuning nodig? Thissen & Partners staat u graag ten dienste.

realisatie WarmStal D!sign