Stafmaatschap of Coöperatieve vereniging medische staf

De stafmaatschap of coöperatieve vereniging medische staf behartigt de zakelijke belangen van alle vrijgevestigd medisch specialisten die hier lid van zijn. Het bestaan van een collectief is noodzakelijk en vloeit voort uit het Convenant tussen de Orde van Medisch specialisten (OMS), het ministerie van VWS en de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (VNZ) dat op 31 mei 2011 is gesloten. In dit Convenant zijn partijen overeengekomen dat vrijgevestigd medisch specialisten alleen via het ziekenhuis hun werkzaamheden voor patiënten mogen declareren, indien zij lid zijn van een collectief en wanneer afspraken zijn gemaakt tussen het collectief en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over de verdeling van honorariumomzetten. Zonder een collectief en zonder voornoemde afspraken kan de vrijgevestigd medisch specialist niet zelfstandig (via het ziekenhuis aan de patiënt) blijven declareren en verliest hij/zij de fiscale status van vrij ondernemer. Het collectief is ook van belang omdat dit orgaan jaarlijks een door de NZa toegewezen honorariumbudget krijgt wat als omzetplafond verdeeld moet worden over de leden. Tot slot moeten collectief en Raad van Bestuur van het ziekenhuis afspraken maken over de verdeling van dit budget in een vast en een variabel deel. Het laatste is aan specifieke prestaties gekoppeld.

Rol collectief bij besprekingen met verzekeraars:

Verzekeraars zijn sinds de stelselwijziging belast met de taak om via selectieve inkoop van zorg er voor te zorgen dat ziekenhuizen gaan concurreren om de gunst van de patiënt. Dat betekent dat ziekenhuizen jaarlijks (of voor meerdere jaren) afspraken maken met verzekeraars over het volume, de kwaliteit en de vergoeding voor de te leveren ziekenhuiszorg. Bij het maken van afspraken met verzekeraars is het voor het collectief essentieel om direct ‘aan tafel te zitten‘ met Raad van Bestuur en verzekeraars. Het gaat immers ook om de zakelijke belangen van medisch specialisten. Naar schatting meer dan 50% van alle collectieven blijken niet bij de besprekingen met verzekeraars te zitten. Dit terwijl de zakelijke belangen van een gemiddeld collectief al snel tussen de € 30 miljoen en € 50 miljoen per jaar bedraagt. Daar waar de collectieven wel aan tafel zitten, blijkt de professionele ondersteuning van het bestuur van deze collectieven beperkt te zijn. In het bestuur van een collectief worden werkzaamheden ‘er bij’ gedaan. De tegenspelers (Raad van Bestuur en onderhandelaars namens verzekeraars) zijn fulltime professionals. Essentiële sturingsinformatie, expertise en vaardigheden zijn niet altijd of in beperkte mate bij het bestuur van het collectief aanwezig. Als deze er wel is wordt informatie en ondersteuning betaald door het ziekenhuis (niet onafhankelijk). Dit alles bij elkaar maakt dat medisch specialisten vaak ‘op een achterstand staan’ in hun belangenbehartiging.

Thissen & Partners kan op afroepbasis expertise en ondersteuning aan besturen van collectieven leveren. Het gaat o.a. om:

  • Ondersteuning en advies bij gesprekken met Raad van Bestuur en verzekeraars bij afspraken over het honorariumbudget en de uitwerking daarvan
  • Ondersteuning en advies bij het maken van afspraken over het variabele deel van het honorariumbudget
  • Ondersteuning en advies bij kwesties rond de uitvoering van afspraken over het variabele deel van het honorariumbudget
  • Onderstreuning en advies in het traject van integrale tarieven en afspraken hierover met het ziekenhuis
  • Ondersteuning en advies in het traject naar een nieuwe bestuursstructuur van het ziekenhuis.
  • Het ondersteunen van besturen van collectieven in gesprekken met eigen maatschappen (moeilijke besprekingen, dreigende conflicten).

U hebt advies, ondersteuning of een deskundige gesprekspartner nodig? Thissen & Partners is u graag van dienst.

realisatie WarmStal D!sign