Conflictbemiddeling

Wij worden regelmatig door medisch specialisten ingeschakeld voor ondersteuning bij dreigende complexe conflicten in algemene-, topklinische- en academische ziekenhuizen. Wij treden op namens medisch specialisten bij conflicten in de vakgroep, in de medische staf of in het MSB. Ook bij conflicten met het management of Raad van Bestuur.

Omdat wij ons uitsluitend richten op medisch specialisten kennen wij de verschillende ziekenhuisorganisaties heel goed. Dat is belangrijk. Ziekenhuizen zijn veel complexere organisaties dan bedrijven of overheidsinstellingen. De organisatiestructuur, regelgeving en bestuursmodellen zijn complex en verschillen per ziekenhuis. Naast de formele macht bestaan veelal informele machtsstructuren die niet altijd zichtbaar zijn. Ook verschilt de cultuur in ziekenhuizen aanzienlijk van gewone bedrijven en overheidsinstellingen. Wij merken dat onze kennis van verschillende ziekenhuisorganisaties een belangrijke bijdrage levert bij het vinden van een duurzame oplossing.

Wij treden veelal op voor een partij die onder druk is komen te staan. Wij merken dat in veel gevallen bij een conflict niet sprake is van een gelijkwaardige positie. Deze ongelijkwaardige positie wordt niet zelden in het conflict door één partij gebruikt om een bepaald resultaat af te dwingen. Meestal met averechts effect. Het staat juist een oplossing in goed overleg in de weg. Onze aanpak is dan om in eerste instantie een meer gelijkwaardige positie te herstellen. Dat geeft ‘ruimte’ om vandaaruit via het Harvard onderhandelingsmodel tot een aanvaardbare en voor beide partijen goed werkende en duurzame afspraken/oplossingen te komen.

Conflictbemiddeling is wezenlijk verschillend van mediation. Wij worden veelal gevraagd in de beginfase van een conflict. Partijen staan dan tegenover elkaar en hebben nog niet besloten om hun verschil van mening via de rechter of via mediation te beslechten. Bij mediation is de mediator een onpartijdige procesbegeleider. Wij zijn meer actief en zorgen als vertegenwoordiger van één partij ervoor dat in de beginfase, als het even kan, de kwestie niet verder escaleert en partijen niet op basis van de eigen mening naar de rechter stappen. In plaats daarvan wordt het gezamenlijk speelveld gezocht en onderhandeld op basis van objectieve criteria. Dit voorkomt juridische procedures en leidt meestal tot een goed resultaat. Conflicten met meer persoonlijke en gedragsmatige componenten kunnen wij ook effectief begeleiden.

Advies of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Mr. J.W. Thissen (053-4347287 of Maleene de Ridder (06- 21404779)

realisatie WarmStal D!sign